SVG za povpraševanje SVG za povpraševanje

Kako deluje SOLIDO Smart - SBR tehnologija?

Vse čistilne naprave so izdelane iz PE rezervoarjev velikosti do 10PE po EN 12566-3, ki delujejo kot enostopenjske in v pravilu enoprostorske naprave po sistemu aktivnega mulja v zalogovniku (angl.: SBR „Sequencing Batch Reactor"). Posebnost takšnega koncepta je v tem, da je opuščen vsak mehanski predčistilni prostor ali predčiščenje v normalnem smislu. Ves primarni in sekundarni mulj se aerobno obdeluje v enem prostoru. Simultana aerobna obdelava mulja vodi do zmanjšanja odpadnega mulja in možnega tvorjenja smrdečih plinov v primerjavi s klasičnimi dvoprekatnimi SBR napravami. S pomočjo časovno krmiljenega 12 - urnega SBR ciklusa (prezračevanje, sedimentacija, izpust očiščene vode) se rezervoar uporablja kot reaktor, zalogovnik mulja in blažilnik. Celoten volumen je torej na razpolago za posamezen cikel delovanja. Prezračevanje/mešanje poteka v osnovi s pomočjo cevnega prezračevalca, dvig in izpust očiščene vode pa s pomočjo cevne črpalke, ki deluje na stisnjen zrak.

Osnovne značilnosti postopka

Čiščenje odpadne vode poteka po vnaprej določenem ciklusu, ki praviloma traja 12 ur (pri majhnih obremenitvah je možna nastavitev tudi 24 urnega ciklusa). Med trajanjem ciklusa se izvaja prekinjeno prezračevanje, da se mikroorganizmi oskrbijo z zrakom ter doseže ustrezno mešanje v rezervoarju. Opcijsko je možna nastavitev največ 60- minutne denitrifikacijske faze brez prezračevanja med trajanjem ciklusa. Na koncu ciklusa sledi najmanj 90 minutna faza sedimentacije, ki se konča z iztokom očiščene vode. Vsi postopki si sledijo in so nadzorovani s strani integriranega elektronskega krmilja, ki ima števec trajanja ciklusov, delovanja in spominsko funkcijo delovanja. Prav tako je v samem krmilju optična in akustična signalizacija hidravlične ali električne napake ter javljalec izpada napajanja.

Ukrepi za varovanje in vzdrževanje Solido Smart delovnega procesa

Solido SMART ima naslednje lastnosti, ki so potrebne za varovanje procesa zaradi posebnosti enostopenjske enoprostorske SBR tehnike:

• sedimentacija in izmet očiščene vode potekata največ 2x na dan in to ob urah, ko je po navadi dotok sveže umazane vode najmanjši in je tako nevarnost hidravličnih sunkov majhna (nastavljivo, npr. ob 02:00 in 14:00),

• zadostna količina vode v povezavi s potopljenim umirjenim dotokom (potrebno samo pri enoprostorskih napravah) preprečuje, da se že poseden mulj zaradi dotoka sveže vode med sedimentacijo ponovno dvigne,

• volumen blažilnika je izračunan tako, da se hidravlični maksimum tudi po dosegu največje višine vode na koncu sedimentacije lahko normalno prostorsko shrani,

• varnostni preliv in sesalna odprtina očiščene vode sta zaradi potopljenih cevi zaščitena pred plavajočimi snovmi,

• moteče snovi se zaradi stalnega gibanja in prezračevanja sčasoma razgradijo oziroma zaradi trenja tako zmanjšajo, da nimajo vpliva na nemoteno delovanje naprave. Ob praznjenju mulja pa se te snovi potem tudi redno odstranijo,

• posebna patentirana samočistilna črpalka preprečuje izmet mulja ali motečih snovi, ki bi se lahko nabral v sami cevi oziroma pred njo,

• umirjen dotok ima zgoraj revizijsko odprtino, ki omogoča hitro ugotovitev in odstranitev mogočih zamašitev,

• integrirano krmilje po izpadu električnega napajanja napravo vodi do: kratek izpad < 45 min: ciklus se normalno nadaljuje ali daljši izpad > 45 min: najprej se izvede izmet očiščene vode.

Redno vzdrževanje, pravilna vgradnja in upoštevanje navodil za uporabo so tako kot pri vseh čistilnih napravah nujni!

Izmet očiščene vode

Izmet očiščene vode poteka s pomočjo črpalke na stisnjen zrak (alternativno potopna črpalka). Le ta se zgodi vedno na koncu čistilnega ciklusa, trajanje pa je časovno omejeno.

Odvzem vzorca

Zaradi samega delovanja se pri SBR napravi lahko odvzame samo mešan vzorec zadnje iztočne vode. Pri tem gre za zadosten reprezentativen vzorec, za odjem katerega obstajajo naslednje možnosti:

• pri dvigovalki očiščene vode na stisnjen zrak: v samem rezervoarju integrirana posoda s prelivno zaščitno funkcijo,

• pri črpalki: s pomočjo integrirane posode za odjem vzorca na vodu za izmet vode,

• opcijsko: dodatno vgrajen jašek za odjem vzorca,

• alternativno: enakovredne variante odjema vzorca.

Navodila za vzdrževanje in odjem mulja pri Solido Smart

Vzdrževanje naprav Solido SMART se v osnovi bistveno ne razlikuje od vzdrževanja ostalih SBR naprav. Potrebno je upoštevati naslednje:

• potrebno je preveriti ali je umirjen dotok, prezračevalna naprava kot tudi sistem izmeta vode prost motečih snovi in bi bilo s tem moteno normalno delovanje. Po potrebi je potrebno te moteče snovi pri vsakem vzdrževanju odstraniti.

• Zaradi enoprostorske naprave in enostopenjskega delovanja je potrebno pri vsakem vzdrževanju izmeriti nivo mulja, enako kot v predčistilnem rezervoarju pri ostalih SBR napravah. Odjem mulja je potreben, če po koncu sedimentacije nivo mulja dosega 70% maksimalno dovoljenega nivoja vode.

• Pri odjemu mulja je potrebno zagotoviti, da dvigovalka vode in prezračevalni sistem ne bosta poškodovana ter se naprava po možnosti ne nahaja v fazi sedimentacije. Prav tako je potrebno zagotoviti da najmanj 15% vsebine ostane v rezervoarju. Solido SMART naprave imajo posebej označene cevi za mulj, ki omogočajo pravilen odjem mulja.

• Pri napravah z dvema hidravlično povezanima posodama, ki imata samo en reaktorski rezervoar (tehniko) se popolnoma prazni samo prva posoda (tako dolgo, da iz zadnje posode ne priteče več nič). Višina odprtin mora biti izbrana tako, da v zadnji posodi (prekatu) pri enakem volumnu obeh ostane cca 30% količine. S tem je zagotovljeno, da skupaj ostane v napravi najmanj 15% skupne količine.

• Pri napravah, ki so sestavljene iz dveh ali več hidravlično povezanih posod in imajo več kot eno reaktorsko posodo (tehniko) se mulj prazni iz vsakega rezervoarja posebej. Smiselna uporaba navodil za eno rezervoarske naprave je nujna tudi za dvo in več rezervoarske naprave.

Kaj sme in kaj ne sme v čistilno napravo?

Kot odpadno vodo iz gospodinjstva smatramo vodo, ki se v čistilno napravo, greznico ali kanalizacijo steka iz:

VODA in SNOVI, KI NE SODIJO V ČISTILNO NAPRAVO:

Navedeno je potrebno upoštevati zato, ker komunalna služba ki mulj čisti, le-tega običajno testira glede vsebnosti nedovoljenih snovi. Če kvaliteta mulja ustreza, se nato odvaža v kompostarne, kjer ga izsušijo v kompost.